band logo

sroll to arrow

CONCERTS ______

47è Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona

OCT 24, 20:30h

ENTRADES

Masterclass ESEM

OCT 29, 15:00h

INFO

VALÈNCIA 22è Festival Jazz Novembre

NOV 24, 20h

INFO

El projecte Cadena tròfica està inspirat en algunes de les idees que han fet de la Bauhaus un referent en la història de l’art del segle vint. El procés creatiu és allò que marca el destí d’una obra i dels propis artistes i, en el decurs d’aquest procés, no s’han de dissociar cap dels elements que configuren el nostre perímetre creatiu i de coneixement. L’art arriba pel camí de l’artesania com la filosofia ho fa a través del pensament. Com podríem imaginar un compàs de silenci sense la imatge d’un paisatge gèlid? Com articular formes musicals sense contemplar l’estructura arquitectònica d’un edifici? I pensar en una instrumentació sense que et vingui al cap el gra d’una pel·lícula? El fraseig d’un motiu musical, no esdevé el traç d’una pintura? Els paràmetres que condicionen l’estructura d’una obra musical no són comuns als que actuen en el disseny d’un got? Cadena tròfica pretén formar part d’aquesta cadena creativa que comparteixen les diferents disciplines estètiques, artístiques i de pensament a través de la música original que s’inspira, en bona mesura, en l’essència que va donar sentit a la mateixa escola Bauhaus.

El proyecto Cadena trófica está inspirado en algunas de las ideas que han hecho de la Bauhaus un referente en la historia del arte del siglo veinte. El proceso creativo es lo que marca el destino de una obra y de los propios artistas y durante este proceso no se deben disociar ninguno de los elementos que configuran nuestro perímetro creativo y de conocimiento. La experiencia artística llega por el camino de la artesanía como la filosofía lo hace a través del pensamiento. ¿Cómo podríamos imaginar un compás de silencio sin la imagen de un paisaje gélido? ¿Cómo articular formas musicales sin contemplar la estructura arquitectónica de un edificio? ¿Y pensar en una instrumentación sin imaginar el grano de una película? El fraseo de un motivo musical, ¿no se convierte en el trazo de una pintura? ¿Los parámetros que condicionan la estructura de una obra musical no son comunes a los que actúan en el diseño de un vaso? Cadena trófica pretende formar parte de esta cadena creativa que comparten las diferentes disciplinas estéticas, artísticas y de pensamiento a través de la música original que se inspira, en buena medida, en la esencia que dió sentido a la misma escuela Bauhaus.

The project CADENA TROFICA is inspired by some of the ideas that have made of the Bauhaus movement, a landmark in the history of twentieth century art. The creative process is what shapes the fate of an artwork and the artists themselves, and during this process, any element that shape our creative and cognitive perimeter should not be dissociated. The artistic experience comes through craftsmanship as philosophy comes through thought. How could we imagine a whole rest without the image of an icy landscape? How to articulate musical forms without considering the architectural structure of a building? And thinking about instrumentation without imaging the grain of a film? The phrasing of a musical motif, does it not become the stroke of a painting? Are the parameters that determine the structure of a musical work, not common to those working in the design of a glass of water? CADENA TROFICA intends to form part of the creative chain that share different aesthetics, artistic disciplines, and currents of thought, through original music largely inspired in the essence that gave meaning to the Bauhaus school.

Disponible prochainement

team

Joan Díaz

piano

team

David Mengual

contrabaix

team

Oriol Roca

bateria

GALERIA ______

VEURE ______

La primera pedra

ESCOLTAR ______

SUBSCRIURE ______

CONTACTA'NS ______

Discmedi

Barcelona, Ronda del Guinardó, 59 bis
08024 Barcelona
T: 93 284 9516
C: [email protected]
W: discmedi.com
Stamen BCN